E-ticaret faturası komisyondan geçti; Fatura ne içeriyor?

E-ticaret hizmet sağlayıcısına yapılacak ödemenin, satış fiyatının e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının tasarrufunda olduğu ve siparişin alıcıya ulaşmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde eksiksiz olarak yapılmaması durumunda, haksız ticari uygulama olarak kabul edilir.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile e-ticarette haksız ticari uygulamaların tespiti ve önlenmesi amaçlanmaktadır.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcısının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, makul karar verme kabiliyetini azaltan veya belirli bir karar almaya zorlayan uygulamaları, normalde taraf olmayacağı bir ticari ilişkiye taraf olmak haksız sayılacaktır. E-ticarette haksız ticari uygulamalar olmayacak.

Haksız ticari uygulama sayılabilecek durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • – Elektronik ticaret hizmet sağlayıcısına mal veya hizmet satışı karşılığında yapılacak ödemenin tamamı, satış bedelinin elektronik ortamda tasarrufuna geçtiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılmaz. ticaret aracı servis sağlayıcısı ve sipariş alıcıya ulaşır,
  • – Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik de dahil olmak üzere bir kampanya ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcısını mal veya hizmet satışına zorlamak,
  • – E-ticaret hizmet sağlayıcısı ile ticari ilişkinin koşullarının yazılı veya elektronik bir arabuluculuk sözleşmesi ile belirlenmemiş olması veya bu sözleşmenin e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması,
  • – Aracılık sözleşmesi hükümlerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının aleyhine olacak şekilde geriye dönük veya tek taraflı değişiklik yapılması veya aracılık sözleşmesine buna izin veren herhangi bir hüküm konulması,
  • – Aracılık sözleşmesinde hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedeli tutarı veya oranı belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcısından ücret alınması,
  • – Elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının sıralama veya öneri sistemine dahil edilmesi, e-ticaret hizmet sağlayıcısına verilen hizmetin, aracılık sözleşmesinde nesnel bir kriter bulunmamasına rağmen veya bir başvuruda bulunulması gerekçesiyle sınırlandırılması, durdurulması veya sona erdirilmesi kamu kurumlarına veya yargı mercilerine yapılmıştır.
  • – E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
  • Teklife göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının ekonomik bütünlük içinde olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısına yapılmış sayılacak.

Yönetmelik, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirmektedir.

Buna göre, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazarlarında, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde olduğu veya mülkiyet hakkının bulunduğu kişilerin markasını taşıyan malları satışa arz edemez veya satışına aracılık yapamaz. ticari markayı kullanma hakkı. Bu mallar farklı e-ticaret ortamlarında satışa sunulursa bu ortamlar arasında erişim sağlayamayacak ve birbirlerini tanıtamayacaklardır.

İşlem hacmi 10 milyar TL’yi geçenlerin yükümlülükleri

Teklif ayrıca, bir takvim yılında net işlem hacmi 10 milyar TL’yi aşan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ek yükümlülükler getiriyor.

Buna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcısından ve alıcıdan elde ettiği verileri yalnızca aracılık hizmeti sağlamak amacıyla kullanacak ve e-ticaret hizmet sağlayıcıları ile rekabet halindeyken kullanamayacaktır. e-ticaret pazaryerleri veya aracılık hizmetleri sunduğu diğer e-ticaret ortamları.

10 milyar lirayı aşan net işlem hacmine sahip e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı, e-ticaret hizmet sağlayıcısının satışları nedeniyle elde ettiği verileri ücretsiz taşıması, ücretsiz ve etkin hizmet sunması için teknik imkânlar sağlayacak. bu verilere ve bunlardan elde edilen işlenmiş verilere erişim.

Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi durumunda bu ortamlar arasında erişim sağlanmayacaktır.

Bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan denetim raporu Ticaret Bakanlığı’na sunulacaktır.

Net işlem hacmi 30 milyar TL’yi aşanlara ek yükümlülük

Düzenleme ile bir takvim yılında net işlem hacmi 30 milyar lira olan ve iptal ve iade hariç işlem sayısı 100 binin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ek yükümlülükler getirilecek.

Buna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, pazaryerlerinin pazardaki rakiplerini dışlayan reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunmayacaktır.

Net işlem hacmi 30 milyar TL’yi aşan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, e-ticaret hizmet sağlayıcısının ticari ilişkilerini kısıtlayamayacakları, alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyatlarla mal veya hizmet sunamayacakları veya reklam vermek ve kimseyi mal veya hizmet tedarik etmeye zorlamak mümkün olmayacaktır. Ayrıca, aracılık sözleşmesinde buna izin veren herhangi bir hükme yer veremeyecek.

Net işlem hacmi 60 milyar TL’nin üzerinde olanlar için ek yükümlülükler

Teklifle, bir takvim yılında net işlem hacmi 60 milyar lira olan ve iptal ve iade hariç 100 binin üzerinde işlem gerçekleştiren e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ek yükümlülükler getirildi.

Bu kapsamda e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, ekonomik bütünlük içerisinde oldukları banka veya şirketlerin, e-ticarette kredi kartı ödeme işlemleri ve diğer ödeme işlemleri hariç, kredi verme işlemleri de dahil olmak üzere sundukları her türlü hizmeti yerine getirmelerini sağlar. aracılık hizmetleri sundukları pazarlar. sağlamayacaktır.

Ayrıca, ekonomik bütünlük içerisinde olduğu elektronik para kuruluşları tarafından ihraç edilen elektronik paraların, aracılık hizmeti verdiği e-ticaret pazarlarında kabulüne ilişkin faaliyetlerde bulunamayacaktır.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları; Aracılık hizmeti verdiği e-ticaret pazaryerlerindeki satışlar, e-ticaret hizmet sağlayıcısı olarak kendisi veya ekonomik bütünlük içinde olduğu kişiler tarafından yapılan satışlar ve e-ticaret dışındaki satışlar hariç olmak üzere, mal taşımacılığı, nakliye organizasyonu ve posta hizmeti sağlayıcısı faaliyetlerinde bulunamaz.

Mal veya hizmet duyurularının yayınlanması için elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet tedariği için sözleşme yapma veya sipariş verme imkânı sağlayamayacaktır. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içerisinde olduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda sunulması halinde, bu ortamlar arasında erişim sağlayamayacak ve birbirlerini tanıtamayacaklardır.

Dergi, gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucularının e-ticaret pazar yerlerinde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın satışa sunulmasına izin verilecek.

– E-ticaret lisansı

Bir takvim yılında net işlem hacmi 10 milyar liranın üzerinde, iptal ve iade hariç işlem sayısı 100.000’in üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının Ticaret Bakanlığı’ndan ruhsat alarak ruhsatını yenilemesi gerekecek. faaliyetlerine devam edebilmek için.

Lisans ücreti, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, e-ticaret pazaryerlerinde bir önceki takvim yılındaki net işlem hacimleri oranında tahsil edilecektir.

Ruhsat bedeli Ticaret Bakanlığınca peşin tahsil edilecektir. Toplanan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu parasal eşikler, ETBIS verileri kullanılarak hesaplanan e-ticaret hacmindeki yıllık değişim oranına göre her yıl artırılacaktır.

Lisans ücretinin hesaplanmasında, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile ekonomik bütünlük içinde oldukları e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının e-ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yaptıkları satışlar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek

Aracılık hizmeti sundukları e-ticaret pazaryerlerinde kendilerine veya birlikte kullanma hakkına sahip oldukları kişilerin markasını taşıyan malları satışa sunan veya satışına aracılık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ekonomik bütünlük içinde elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Ekonomik bütünlük içerisinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yükümlülüklere uyacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve aynı tarihten itibaren 6 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz sayılır.

Lisans alma zorunluluğu 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilecektir.

Yönetmelik 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.