E-ticareti düzenleyen öneri komisyondan geçti

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklifle elektronik ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısına, haksız uygulaması bulunan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklifle, e-ticarette haksız rekabet ve tekelleşmeyi önlemek, piyasaya yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak amacıyla ölçekler dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yapılarak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak.

Seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları, elektronik iletişim alanlarında faaliyet gösteren işletmeler elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı veya elektronik ticaret hizmeti olarak kabul edilmeyecektir. sağlayıcılar.

Kanuna yeni terim ve kavramlar eklenecek

“Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı” sıfatıyla, elektronik ticaret pazarında satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın, diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal veya hizmet tedariğine ilişkin sözleşme akdedilmesini veya sipariş verilmesini sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar; Elektronik ticaret piyasasında veya kendi elektronik ticaret ortamında kendi mal veya hizmetlerinin tedariki için sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar “elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları” olarak tanımlanacaktır.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması amacıyla kanuna elektronik ticaret pazarı ve elektronik ticaret ortamı tanımları eklenecektir.

Net işlem hacmi, tüm vergiler, fonlar, ücretler ve benzerleri dahil olmak üzere nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerlerinin toplamını içerecektir. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden fazla e-ticaret pazar yeri varsa, bu pazar yerleri bulunurken net işlem hacmi, e-ticaret hizmet sağlayıcının birden fazla e-ticaret ortamı varsa, gerçekleşen hacim hesaplanacaktır. tüm bu ortamlar aracılığıyla net işlem hacmine dahil edilecektir.

yasa dışı içerik

Diğer kanunlarda aksi öngörülmedikçe, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetlerle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu tutulamaz.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğunu bildiği takdirde, bu içeriği gecikmeksizin kaldıracak ve hukuka aykırı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı, hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin bilgi ve belgelere dayalı şikayeti üzerine, şikayete konu elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının ürününü kaldırarak durumu bildirir. kendisine ve hak sahibine.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgelere dayanarak aracı hizmet sağlayıcıya ibraz etmesi üzerine şikayete konu ürün yeniden yayımlanır.

Şikayet ve itirazlar; İlgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilaf konusu ürüne ilişkin bilgiler, ürünün kaldırılması veya yayınlanması gerekliliği sebepleri ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlara yer verilecektir. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.

Ticaret Bakanlığı’na “etkin ve adil rekabet ortamını koruma” yetkisi

Elektronik ticaretin gelişmesini sağlamak, etkin ve adil rekabet ortamını sürdürmek, hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıların faaliyetlerini düzenlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacaktır.

Kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık, denetimleri yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişi görevlendirmeye, denetçilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemeye yetkili olacaktır. uzman ve göreve ilişkin usul ve esaslar.

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını iş veya işlemin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacaktır.

Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişilerin bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan almaya yetkili olacak.

İdari para cezaları

Teklifle, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısına, haksız uygulama yapan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik de dahil olmak üzere e-ticaret hizmet sağlayıcısını kampanyalı ürün veya hizmet satmaya zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısına 500 bin TL idari para cezası uygulanacak. , her e-ticaret servis sağlayıcısı için.

Net işlem hacmine dahil olan elektronik ticaret ortamları dışında, kendi elektronik ticaret ortamları arasında erişim sağlayan ve bu ortamlarda birbirini tanıtan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısına, yayın için elektronik ortam sağlaması halinde 10 milyon TL aynı ortamdaki mal veya hizmet reklamlarının, mal veya hizmetlerin Mal tedariki için sözleşme yapmasına veya sipariş vermesine izin veren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısına 20 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son bildirim ve bilgilendirmeden sonra elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı, tüketicilere ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına zarar vermemek için sadece geçmiş siparişlere ilişkin iş ve işlemleri yapabilecektir. pazar yeri. Verilen süre içinde ihlalin giderilmemesi halinde Bakanlık, içeriğin kaldırılmasına veya e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının veya e-ticaret hizmet sağlayıcısının ilgili internet adreslerine erişimin engellenmesine karar verebilir.

İdari para cezası uygulanmasına rağmen, Ticaret Bakanlığınca verilen süre içinde ihlale son verilmemesi veya cezanın tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde önceki para cezasının iki katı idarî para cezası verilir. uygulanacak.

İdari para cezasına ilişkin fiillerin Ticaret Bakanlığı’nı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezalar 10 defa uygulanacaktır.

Net işlem hacmi 60 milyar TL’den az olan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için bir takvim yılı için verilecek toplam idari para cezası 500 milyon TL’yi geçemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published.