SPK’dan halka arzlara ilişkin yeni politika kararı haberi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Mart 2022 tarihinde kamuya açıklanan halka arz işlemlerine ilişkin ilke kararına ilişkin olarak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Kurul’un Kurul’a sunduğu talepler dikkate alınarak ek karar alındığını duyurdu.

Kurul’dan yapılan açıklamada, 24 Mart’ta yayınlanan ilke kararına ilişkin ek açıklamalara ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle yeni bir politika kararı alındığı belirtildi.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Kurul’un halka arzlara ilişkin aldığı yeni ilke kararı aşağıdaki gibidir:

Kurul Karar Organının i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarih ve 32/917) sayılı esas kararı:

Kurul Karar Organının i-SPK.45.4 sayılı (24/03/2022 tarih ve 14/461 sk.) Esas Kararı ile ortaklık paylarının ilk halka arzında aracı kurumların kredi işlemlerine konu talepler (II-5.2 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Tebliğ) Türk Ticaret Kanunu’nun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca nakit talebi olarak kabul edilir.

Çözünürlük ile ilgili Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından Kurulumuza iletilen talepler dikkate alındığında, bazı hususların uygulanması için ek açıklamalar yapılması gerekli hale gelmiştir. karar verilmiş:

A) Ortaklık paylarının ilk halka arzında, payları satın almak isteyen yatırımcıların taleplerinin Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Tebliğ’in beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslara göre toplanması zorunludur. II-5.2 sayılı (Tebliğ II-5.2). Bu kapsamda yatırımcıların taleplerini ilettikleri aracı kurumlar nezdindeki hesaplarındaki nakit tutarlar ile veya II sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında varlıkları bloke ederek talepte bulunmaları gerekmektedir. -5.2 izahnamede belirtildiği şekilde. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satışı, Ödünç Alınması ve Ödünç Verilmesine İlişkin Seri:V, No:65 Tebliği’nin (Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ) 15 inci maddesi uyarınca, konsorsiyum üyesi araçlar, Halka Arz Kuruluşları, müşterilerine kredili mevduat hesabı sermaye piyasası araçlarını işlem yaptırabilirler. Ancak kredili mevduatı sermaye piyasası aracı işlemlerinin bu şekilde yapılması durumunda, kredi olarak sağlanan nakit, nakit başvurularında olduğu gibi ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilir ve başlatılır. talebin iletildiği andan itibaren, yatırımcılar tarafından halka arz talebinin iletildiği andan itibaren. Genel işlem limitleri, özel işlem limitleri ve asgari özkaynak oranları da dahil olmak üzere kredili mevduat hesaplı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hareket edilmesi zorunludur. Aracı kurumların paylarının birincil halka arzı pazar Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesi kapsamında, satın alınmak istenen payların değerinden düşük net varlıklarla işlem yapılamaz.

Bu içerikte;

a) I. Kurumsal yatırımcılar (II-5.2 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlanan ve isteğe bağlı olarak profesyonel sayılan, Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlananlar dışındaki profesyonel müşteriler)

Nakit başvurularda ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlar tarafından üstlenilmesi şartıyla sermaye piyasası aracı, bedelini defter tutma süresinin bitiminden sonra, diğer bir deyişle kurumsal yatırımcıların nakit talebi iletimi anında ödeyebilir. , satın almak istedikleri payların bedeline tekabül eden nakit, izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılır. ayrı bir hesapta bloke edilmesine gerek yoktur,

Kredi kullanarak nakit talep etmeleri halinde, satın almak istedikleri payların bedeline tekabül eden nakdin, izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi,

ii. Bireysel yatırımcıların (II-5.2 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler) nakit talebinde bulunmaları halinde, bedele tekabül eden nakit, satın almak istedikleri payların (kredi kullanarak nakit). Talep anında ilgili yatırım kuruluşuna yatırılması ve talep iletimi sırasında izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılmak üzere bu nakitin aracı kuruluşlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi,

iii. II-5.2 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında talepte bulunulması halinde, bireysel ve kurumsal yatırımcıların aynı esaslara tabi olduğu,

b) Halka arza katılmak için toplanan yatırımcı nakdinin halka arza katılma saikiyle bloke edilmesi ve kredili mevduat hesabı sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde özkaynaklara kabul edilmesinin mümkün olmaması,

c) Nakit uygulamaları kapsamında, müşterilere tahsis edilen kredilerin aktarıldığı hesaptaki nakit, aracı kurum tarafından yapılacak ödeme şeklinin anaparaya ve fiyata zarar vermemek kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. yatırımcıların satın almak istedikleri payların adedi izahnamede belirtilen süre içinde izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılır. faiz hesaplamasında; İlgili izahnamelerde bu ilke kararına göre kredi kullanılabileceğine ilişkin hüküm bulunması kaydıyla, esas alınacak tarih aralığı taraflar arasında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümlerine göre belirlenebilir,

c) Aracı kurumlar, yatırımcıların talepleri doğrultusunda, açık takas pozisyonu uygulaması çerçevesinde, herhangi bir teminat olmaksızın (kredi limiti olan ancak kredi kullandırılmamış veya limit açığı olan yatırımcılar dahil) nakit veya menkul kıymet bloke edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. diğer bir deyişle, ortaklık paylarının ilk halka arzında Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in “Takas döneminde yapılan işlemlerin teminat altına alınması” başlıklı 9. maddesi kapsamında işlem yapılamaz,

d) Bloke varlık karşılığında yapılabilecek talep tutarının hesaplanmasında, kredi işlemlerine konu olacak talepler için yatırımcıların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının özkaynak olarak kabul edilmesi veya II-5.2 Sayılı Tebliğin Seri: V, No. 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında mal varlığı ablukaya alınarak sunulacaktır : Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan hususların uygulanması zorunludur. 65 numara,

e) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, borsada işlem görmesi gereken sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmek istenmesi durumunda ihraççıların başvuruda bulunmaları zorunludur. ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının alım satımı için borsaya, ayrıca Kurul onayına başvurulur. izahnamelerde ilgili payın işlem göreceği piyasaya ilişkin olarak. Sırt çantası İstanbul A.Ş.’nin gözü
hesaba katarak; Aracı kurumların muhasebe sistemlerinde takibe izin verilmek kaydıyla talebe konu payın halka arz değeri ve Borsa İstanbul A.Ş. işlem görecek piyasanın değerleme katsayısı dikkate alınarak; Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in ilgili maddeleri kapsamında yatırımcının özkaynak, limit ve özkaynak koruma oranı hesaplamalarına yer verilmesine karar verilmiştir.

B) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak (halka arz ile sınırlı olmaksızın tüm işlemlerde):

Kredi işlem sözleşmesi imzalanan her müşteri için bir kredi limiti belirlenmesi ve bu limitin karar tarihinde veri saklama kuruluşuna bildirilmesi zorunludur. Kredi limitinin belirlenmesi sırasında müşterilerin varlıkları, ödeme gücü, likiditesi ve diğer gerekli tüm destekleyici bilgi ve belgelerin sağlanması zorunludur.

Kredi komitesi karar defterindeki kararlar için ayrıca elektronik defter tutulur ve alınan kararlar da Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerine uygun olarak tarih ve sıra numarası verilerek elektronik karar defterine zaman damgalı olarak kaydedilir. Kredi komitesi karar defterinin imzalandığı tarihte.

Bu içerikte,

i) Kredi komitesi karar defterinin imzalandığı tarihte Kurulumuzun belge ve tescil düzenlemelerine uygun tarih ve sıra numarasının verilmesi,

ii) Kredi komitesi kararlarının değiştirilemeyecek şekilde log kaydının tutulması,

iii) Kredi komitesi karar defterinin ilgili sayfasının taranarak e-YKS sisteminde elektronik olarak imzalanması,

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YKS sisteminin kullanılması durumunda, aracı kurumların kredi komitesinin elektronik karar defterini tutma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğuna karar verildi.

Aracı kurumlar tarafından zaman damgalı tutulacak olan elektronik karar defteri uygulaması için gerekli hazırlıklar 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanarak uygulamaya geçilmelidir.

Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Aracı kurumların iç kontrol işlemlerinde görev ve yetkileri belirlenmiş olmak kaydıyla, kredi komitesi tarafından müşteriler için kredi limiti belirleme yetkisi genel müdür ve/veya genel müdür yardımcılarına aittir. Görevlendirilen genel müdür ve/veya genel müdür yardımcıları tarafından müşteri için belirlenen kredi limitinin daha sonra kredi komitesi tarafından onaylanması halinde, daha önce genel müdür ve/veya genel müdür yardımcıları tarafından belirlenen limitler, kredi tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Daha sonra verilecek limitler.

Aracı kurumların Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında müşteriler için ayrı bir grup kredi limiti belirlemesi zorunludur. Bu kapsamda müşterilere tahsis edilen grup kredi limitleri hem kredi komitesinde hem de karar defterine ve elektronik karar defterine bağlanır ve karar tarihinde veri saklama kuruluşuna bildirilir.

Bankaların sermaye piyasası araçlarının kredili alımına ilişkin elektronik karar defteri tutmak ve Merkezi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye bildirimde bulunmak zorunda olmadığına karar verildi.

SPK Kocaer Çelik’in halka arzını onayladı

Bir ödenmiş ve iki bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayı

Bir web sitesi hakkında suç duyurusu

SPK bu hafta 38 yetkisiz site yakaladı

VBTS kapsamında BİST’ten alınan 3 adet hisse için ihtiyati tedbir kararı

Biri halka açık 4 şirkete soruşturma


BORSADA DÜŞÜK KOMİSYON İLE İŞLEM YAPMAYA BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfadaki bilgiler tavsiye niteliğinde değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.